RODO

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziesz je w Polityce Bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest City Broker Sp. z o.o..  Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
 2. a) w formie pisemnej, na adres: Zeylanda 3/1 Poznań 60-808
 3. b) telefonicznie, pod numerem 61 843-96-60
 4. c)   za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@citybroker.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora służą do wykonania umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, reklamacji, oraz przedstawiania kolejnych ofert ubezpieczeń.
 6. W przypadku dodatkowych danych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkody nadrzędna będzie zasada minimalizmu. Po rozpoznaniu przez upoważnionego pracownika typu szkody, wymagane będą wyłącznie dane stanowiące minimum do rozpatrzenia roszczenia.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest punkt b w ust.1 art. 6 RODO czyli:

“przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy”.

W przypadku zgody na cele inne niż wykonanie umowy podstawą prawną będzie cel na jaki została udzielona zgoda.

 1. W ramach przetwarzania dane mogą zostać przekazane :

– zakładom ubezpieczeń

– placówkom medycznym

– innym podmiotom działającym na zlecenie City Broker Sp. z o.o.

Innymi podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie City Broker Sp. z o.o. mogą być : firmy/osoby powołane do likwidacji szkody, biegli, specjaliści, dostawcy usług IT, księgowi, radcy prawni/adwokaci, firmy windykacyjne działające w związku z umową ubezpieczenia, firmy świadczące usługi assistance.

 1. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez City Broker Sp. z o.o. mają następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
 3. Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszoną szkodą jest konieczne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

 

pdf
Polityka ochrony danych osobowych
pdf
Klauzula informacyjna klienta
pdf
Dostęp do danych
pdf
Sprostowanie danych
pdf
Ograniczenie przetwarzania
pdf
Przeniesienie danych
pdf
Sprzeciw
pdf
Cofnięcie zgody
pdf
Usunięcie danych