Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariusza Publicznego

W związku z wejściem w życie w dniu 17 maja 2011 r. ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. 2011 nr 34 poz. 173), przedstawimy propozycje zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

 

Oferta Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariusza Publicznego za Rażące Naruszenie Prawa

Podstawą przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełniona przez pracownika deklaracja lub formularz zamieszczony na stronie internetowej. Ubezpieczenie (ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników) obowiązuje według następujących zasad:

Informacje o warunkach ubezpieczenia:

 • Rodzaj ubezpieczenia – dobrowolne
 • Ubezpieczający – Broker
 • Ubezpieczony – Funkcjonariusz publiczny
 • Składka – płatna jednorazowo raz w roku
 • Forma przystąpienia – wypełniona Deklaracja (formularz na stronie internetowej)
 • Zakres ubezpieczenia – zgodny z ustawą

 

Najważniejsze zagadnienia związane z Ustawą:

Funkcjonariusz publiczny – Osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ.

 

Znamiona odpowiedzialności funkcjonariusza:

Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

 1. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa;
 2. rażące naruszenie prawa (…) zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;
 3. rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone zgodnie z art. 6. Ustawy.

 

Postępowanie:

 1. W terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania, (…), kierownik podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie, albo kierownik jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie, składa do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzib podmiotu odpowiedzialnego wniosek o przeprowadzenie postępowania Wyjaśniającego.
 2. Po wpłynięciu wniosku, (…), prokurator przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia przesłanek uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. (…)
 3. W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu powództwa, (…) prokurator przed jego wytoczeniem wzywa na piśmie funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wytacza powództwo.

 

Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego:

Odszkodowanie (…), ustala się w wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 5 pkt 1, jednak nie może ono przewyższać kwoty dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu.
Wynagrodzenie przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu, o którym mowa w ust. 1, określa się na dzień działania lub na koniec okresu zaniechania, które spowodowało rażące naruszenie prawa.

Poniżej prezentujemy sugerowane przez Brokera etapy działania prowadzące do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego:

 1. Zapoznaj się z Opisem oferty oraz porównaniem ofert ubezpieczenia,
 2. Dokonaj wyboru Ubezpieczyciela i wybierz odpowiednią zakładkę z nazwą Zakładu Ubezpieczeń (Allianz lub Hestia),
 3. Uzupełnij formularz (m.in.):
  • Dane kontaktowe
  • Miejsce pracy,
  • Wybierz odpowiedni dla siebie wariant ubezpieczenia (suma ubezpieczenia),
   (Moduł automatycznie wyliczy i zaprezentuje należną składkę za wybrany wariant),
 4. Poprawne wypełnienie wniosku spowoduje pojawienie się na dole formularza przycisku Zapisz wniosek. Klikamy.
 5. Na podany w formularzu adres email przesłana zostanie wiadomość zawierająca wygenerowany kod weryfikacyjny.
  WAŻNE!
  Podczas oczekiwania na mail’a nie zamykamy okna przeglądarki z wcześniej wypełnionym wnioskiem,
 6. Wpisujemy otrzymany kod weryfikacyjny w odpowiednim okienku wypełnionego wniosku,
 7. Jeśli wpisany kod będzie prawidłowy, w naszym wniosku pojawi się przycisk Pobierz certyfikat. Klikamy.
 8. Wygenerowany zostanie indywidualny certyfikat ubezpieczenia. Certyfikat zostanie również przesłany w załączniku na podany w formularzu adres email.